Aktuálne informácie

pre spracovávateľov správy o hospodárení a súhrnnej správy o hospodárení
za rok 2023

  

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon“) predložia zriaďovatelia škôl a školských zariadení (obce, VÚC, regionálne úrady školskej správy, súkromní a cirkevní zriaďovatelia) regionálnym úradom školskej správy (ďalej len „RÚŠS“) súhrnnú správu o hospodárení (ďalej len „SúSoH“) do 15. apríla za predchádzajúci kalendárny rok za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Podľa § 9l ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. predložia zriaďovatelia zariadení predprimárneho vzdelávania vedené v registri podľa osobitného predpisu (ďalej len „registrované zariadenia“) regionálnym úradom školskej správy SúSoH do 15. apríla za predchádzajúci kalendárny rok za registrované zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

 

Aktuálne informácie platné pre spracovanie SoH za rok 2023 sú nasledovné:

 

Ø  Finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté školám a materským školám z kódu zdroja 11UA, je potrebné do Správy o hospodárení uviesť ako zdroje štátneho rozpočtu.

 

Ø  Finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté školám a materským školám z kódu zdroja 035 - Iné zdroje zo zahraničia z programov mimo EÚ sa do Správy o hospodárení neuvádzajú.

 

Ø  V roku 2023 sa v SoH vykazujú aj finančné prostriedky poskytnuté školám z Plánu obnovy a odolnosti formou príspevku na špecifiká (zákon č. 368/2021, § 26, ods. 3).

 

Ø  Vo výkaze k SoH sa v stĺpci A2 na riadku 027 – Prostriedky POO vykazujú poskytnuté finančné prostriedky z POO v roku 2023. V prípade, že v roku 2023 bol zriaďovateľovi znížený rozpočet o neoprávnene čerpané finančné prostriedky z POO v predchádzajúcom roku a toto zníženie bolo vyššie ako poskytnutý príspevok z POO na výzvy v roku 2023, bude v stĺpci A2 na riadku 027 uvedená nula. 

 

Ø  Školy, ktoré v roku 2023 vynaložili finančné prostriedky v rámci výzvy Profesijný rozvoj PZ a OZ – Metodika 2 a tieto finančné prostriedky im z POO neboli refundované v roku 2023, v SoH za rok 2023 nebudú vypĺňať riadok 027 – Prostriedky POO, avšak tieto vynaložené finančné prostriedky vykážu na príslušnom riadku podľa toho, z akých finančných prostriedkov vzdelávanie zamestnancov financovali a súčasne v príslušnom stĺpci čerpania. Napr. na riadku 006 v stĺpci E alebo M v prípade normatívnych finančných prostriedkov, prípadne na riadku 023 v prípade cirkevných a súkromných škôl. Pri vypĺňaní výkazu k správe o hospodárení za rok 2024, uvedú refundované finančné prostriedky na riadku 027 – Prostriedky POO a súčasne ponížia čerpanie v príslušnom riadku a v príslušnom stĺpci, v ktorom vykázali čerpanie za profesijný rozvoj PZ a OZ v správe o hospodárení za rok 2023.

Ø  Vo výkaze k SoH za rok 2023 bol v rámci nenormatívnych výdavkov pridaný riadok 106 - Príspevok na podporné opatrenie (§ 4e zákona). Za rok 2023 neboli na tento príspevok pridelené finančné prostriedky.

 

Ø  Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré boli v roku 2023 poskytnuté školám v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS na dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny rozpočet (napr. z EŠIF – Operačný program Kvalita životného prostredia; Zníženie energetickej náročnosti; IROP) vykážu školy v prípade kapitálových výdavkov na riadku 016 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov, výstavba, prístavba, modernizácia a rekonštrukcia školských objektov, kúpa nehnuteľností, spolufinancovanie a dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny rozpočet a v prípade bežných výdavkov na riadku 013 – rozvojové projekty, aj napriek tomu, že sa nejedná o rozvojové projekty. Túto skutočnosť uvedú v komentári k SoH.

 

Ø  Príspevok na výchovu a vzdelávanie sa na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, poskytuje v rokoch 2021 až 2026 aj pre registrované zariadenia v súlade s § 9l zákona.

 

Ø  Preplatky zo zúčtovania preddavkov (napr. z energií) poskytnutých v rámci preneseného výkonu štátnej správy za rok 2022 sa v Správe o hospodárení za rok 2023 nevykazujú.


Výkaz k správe o hospodárení

 

Na prvej strane výkazu sa sledujú zdroje financovania, čerpanie bežných a kapitálových výdavkov, nevyčerpané finančné prostriedky a hospodársky výsledok. V rámci bežných výdavkov sa sledujú mzdy spolu, ďalej poistné a bežné transfery jednotlivcom.

 

Na druhej strane výkazu sa  sledujú prevádzkové výdavky. V samostatných stĺpcoch  sa sledujú výdavky na teplo, na výchovno-vzdelávací proces, na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a výdavky na energie. V rámci prevádzky bol pridaný stĺpec H1 (Energie), do ktorého sa budú uvádzať finančné prostriedky vynaložené na všetky druhy energií (elektrická energia, para, plyn, tepelná energia, palivá na vykurovanie) zo stĺpca H (Energie, voda a komunikácie).

 

Upozorňujeme na nasledovné riadky výkazu:

 

Ø  riadok 008 – odchodné - v stĺpci E – bežné transfery jednotlivcom sa uvádzajú finančné prostriedky vyplatené na odchodné bez poistného. Vyplatené poistné k odchodnému sa vypĺňa v riadku 005 mzdy a poistné, v stĺpci D poistné.

 

Ø  riadok 013 - rozvojové projekty (BV) školy vykazujú na tomto riadku finančné prostriedky poskytnuté  na rozvojové projekty (RP) hradené z bežných výdavkov, a to na nasledovné RP: Enviroprojekt 2023; Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023; Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2023; Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2023; Čítame pre radosť; Rozvojové projekty škôl na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách; Zdravie a bezpečnosť v školách 2023. Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS na tomto riadku vykážu aj finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré im boli v roku 2023 poskytnuté na dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny rozpočet (napr. z EŠIF – Operačný program Kvalita životného prostredia; Zníženie energetickej náročnosti; IROP). Túto skutočnosť uvedú v komentári k SoH.

 

Ø  riadok 016 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov, výstavba, prístavba, modernizácia a rekonštrukcia školských objektov, kúpa nehnuteľností, spolufinancovanie a dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny rozpočet - uvedie sa výška finančných prostriedkov zo ŠR na kapitálové výdavky určená na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov, na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov, kúpu nehnuteľností, spolufinancovanie a dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny rozpočet (napr. z EŠIF – Operačný program Kvalita životného prostredia; Zníženie energetickej náročnosti; IROP) za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS. Školy ostatných zriaďovateľov tento riadok nevypĺňajú. 

 

Ø  riadok 018 – rozvojové projekty (KV) – v roku 2023 neboli rozvojové projekty hradené z kapitálových výdavkov.

 

Ø  riadok 023  - vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie.

-          Špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS uvedú poplatky vyberané v ŠMŠ, v ŠKD, v CVČ.

-          Súkromné a cirkevné školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie sem uvedú výber školného.

-          Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov tento riadok nevypĺňajú!

 

Ø  riadok 027 – prostriedky POO - uvedie sa výška finančných prostriedkov pridelená z prostriedkov mechanizmu POO pridelená formou príspevku na špecifiká na výzvy: Pedagogický asistent v centrách poradenstva a prevencie za rok 2023; Zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ; Pomocný vychovávateľ v materskej škole v roku 2023; Kompenzácia poplatku v školskom klube detí pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi 2; Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Výška finančných prostriedkov bude znížená o sumu neoprávnene čerpaných finančných prostriedkov z POO.

Finančné prostriedky, ktoré pridelila obec alebo VÚC z podielových daní MŠ, ZUŠ, JŠ a školským zariadeniam sa do výkazu k SoH neuvádzajú!

Rovnako sa neuvádzajú ani finančné prostriedky použité v obciach a VÚC na rekonštrukcie školských objektov a modernizáciu škôl a školských            zariadení financované z vlastných príjmov samosprávy.

 

Výkaz k Správe o hospodárení za rok 2023 budú vypĺňať:

 

1.   školy s právnou subjektivitou (všetci zriaďovatelia),

2.   špeciálne materské školy (ďalej len „ŠMŠ“) a školské zariadenia s právnou subjektivitou len v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS,

3.  materské školy (ďalej len „MŠ“) s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov v prípade, že dostali finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) na príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a detí materskej školy, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ak zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukázal riaditeľovi materskej školy; na príspevok na záujmové vzdelávanie; príspevok na špecifiká; na rozvojové projekty alebo im boli pridelené finančné prostriedky z mechanizmu POO,

4.  registrované zariadenia, ktoré sú právnické osoby, v prípade, že im bol poskytnutý zo ŠR príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

5. základné umelecké školy (ďalej len „ZUŠ“), jazykové školy (ďalej len „JŠ“) a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej  pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov len v prípade, že im boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na príspevok na záujmové vzdelávanie; príspevok na špecifiká; rozvojové projekty alebo im boli pridelené finančné prostriedky z mechanizmu POO.

6.   zriaďovateľ jeden spoločný výkaz za

-    školy bez právnej subjektivity (všetci zriaďovatelia),

-    ŠMŠ a školské zariadenia bez právnej subjektivity (zriaďovateľ RÚŠS),

-  MŠ bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov len v prípade, že dostali finančné prostriedky zo ŠR na príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a detí materskej školy, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ak zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukázal riaditeľovi materskej školy; na príspevok na záujmové vzdelávanie; na príspevok na špecifiká; na rozvojové projekty alebo im boli pridelené finančné prostriedky z mechanizmu POO.

-  ZUŠ, JŠ a školské zariadenia bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov len v prípade, ak dostali finančné prostriedky určené na príspevok na záujmové vzdelávanie; na príspevok na špecifiká alebo na rozvojové projekty,

-   registrované zariadenia, ktoré nie sú právnické osoby, v prípade, že im bol poskytnutý zo ŠR príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.


Príručka k spracovaniu SoH

V záujme zabezpečenia správneho spracovania výkazu k správe o hospodárení odporúčame pozrieť si Otázky a odpovede, kde sú uvedené praktické             príklady. V záverečnej časti príručky boli zaktualizované aj kontaktné údaje.

 

Sprístupnenie webovej aplikácie

Webová aplikácia na vypracovanie výkazu k Súhrnnej správe o hospodárení bude sprístupnená od 13. 3. 2024.


Rekapitulácia dôležitých termínov

-         Školy a školské zariadenia odovzdajú SoH svojmu zriaďovateľovi do 28. 3. 2024

-         Zriaďovatelia odovzdajú SúSoH na príslušný RÚŠS do 15. 4. 2024

-         RÚŠS odovzdajú SúSoH na MŠVVaŠ SR do 25. 4. 2024.