Výkazy - Rozcestník
Výkaz k správe o hospodárení Zber údajov pre normatívne financovanie
Výkaz ©kol (M©VV© SR) 1-04 Zber údajov o asistentoch učiteµa
Vzdelávacie poukazy Zber údajov pre financovanie z podielových daní